Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на общ. поръчка с предмет: Обезпечаване на дейностите по информация и публичност - САМСИ

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет "Обезпечаване на дейностите  по информация и публичност за нуждите на проект "Софийски арсенал" Музей за съвременно изкуство - САМСИ - II етап", включваща 3 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Дейности по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на брошури във връзка с изпълнение на дейностите по информация и публичност в рамките на проект “Софийски Арсенал“ Музей за съвременното изкуство – САМСИ – II етап“; ОБОС